Fajne i tanie Wiadomości branżowe

Poznaj mo?liwo?ci produktów Samsung dzi?ki specjalnej Letniej Galerii Samsung

W?a?nie ruszy?y Letnie Galerie Samsung ? specjalnie zaaran?owane strefy, w których ka?dy mo?e do?wiadczy? tego jak dzia?aj? i wspó?pracuj? ze sob? produkty Samsung. Mo?liwo?? zapoznania si? z tym wyj?tkowym ?ekosystemem? b?d? mieli mieszka?cy oraz

W?a?nie ruszy?y Letnie Galerie Samsung ? specjalnie zaaran?owane strefy, w których ka?dy mo?e do?wiadczy? tego jak dzia?aj? i wspó?pracuj? ze sob? produkty Samsung. Mo?liwo?? zapoznania si? z tym wyj?tkowym ?ekosystemem? b?d? mieli mieszka?cy oraz tury?ci siedmiu nadmorskich miejscowo?ci, w których przez dwa wakacyjne miesi?ce pojawia? si? b?d? Letnie Galerie Samsung. Niecodzienna akcja rozpocz??a si? 10 lipca w Krynicy Morskiej, a zako?czy 3 wrze?nia w Mi?dzyzdrojach. Partnerami letnich stref Samsung s? Orange i Coca-Cola.

Letnie Galerie Samsung daj? mo?liwo?? nie tylko dobrej zabawy i urozmaicenia wakacyjnego relaksu, ale s? przede wszystkim jedynym miejscem, w którym mo?na zapozna? si? z wyj?tkowym ?ekosystemem? w jakim funkcjonuj? ? wspó?pracuj?c ze sob? ? produkty firmy Samsung.

To tak?e doskona?a inspiracja dla tych, którzy zastanawiaj? si? nad wyposa?eniem mieszkania lub domu w najnowocze?niejszy i najbardziej zaawansowany technicznie sprz?t. W letniej strefie Samsung mo?na zachwyci? si? najnowszymi technologicznymi rozwi?zaniami do wykorzystania w ka?dym domu. Telewizory sterowane g?osem i ruchem, ekologiczne pralki czy lodówki ch?odz?ce w najwi?ksze upa?y, to tylko nieliczne produkty, które b?dzie mo?na przetestowa? w ramach letnich stref Samsung. Ka?dy, kto w lipcu i sierpniu trafi do specjalnie skonstruowanego domu Samsung b?dzie móg? do?wiadczy? mo?liwo?ci jakie oferuj? Samsung Smart TV, tablety (Samsung Galaxy Tab), telefony (Samsung Galaxy S III oraz Galaxy Note), notebooki serii 5, 7 i 9 z dost?pem do Internetu Orange, a tak?e sprz?t AGD: pralki z technologi? Eco Buble oraz lodówki wype?nione puszkami Coca-Coli.

Poza mo?liwo?ci? poznania produktów w specjalnie zaaran?owanych strefach, na odwiedzaj?cych czeka moc atrakcji i nagród do wygrania. Ka?da osoba, która wypróbuje mo?liwo?ci pralki Eco Buble otrzyma r?cznik pla?owy, a pi?ki pla?owe b?d? dost?pne dla zainteresowanych drukarkami. Ponadto, wszyscy b?d? mogli zrobi? sobie zdj?cie portretowe jednym z aparatów Samsung lub telefonem Samsung Galaxy Note, obejrze? filmy, sprawdzi? mo?liwo?ci sterowania gestem i d?wi?kiem w telewizorach Smart TV, a tak?e pozostawi? swój wpis na pami?tkowym sercu.

A to już wiesz?  Odkryj na nowo swój telewizor i smartfon dzięki bezprzewodowym soundbarom Samsung

Samsung Summer Zones:

  • 10-15 lipca ? Krynica Morska
  • 17-22 lipca ? W?adys?awowo
  • 24-29 lipca ? ?eba
  • 31 lipca – 12 sierpnia ? Ustka
  • 14-19 sierpnia ? Dar?owo
  • 21-26 sierpnia ? Mielno
  • 18 sierpnia-3 wrze?nia ? Mi?dzyzdroje

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy